امروز : شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

اعضای هیأت مدیره اتحادیه صنف خدمات رایانه‌ای گلپایگان

 

رییس اتحادیه سیدمحمدحسینی
نایب رییس اول اتحادیه مجتبی رضایت
نایب رییس دوم اتحادیه محمد مهدی امام جمعه
دبیر اتحادیه محمد مهدی اعظمی
خزانه دار اتحادیه محمود صافی
بازرس اصلی اتحادیه سید محمد میرهندی