امروز : چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

۱- اصل شناسنامه به همراه کپی از تمام صفحات (در اندازه A5)

۲- اصل کارت ملی به همراه کپی دو رو (در اندازه A5)

۳- اصل کارت پایان خدمت به همراه کپی دو رو (در اندازه A5)

۴- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت به همراه کپی (به نام متصدی)(در اندازه A4)

۵- اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه کپی (حداقل دیپلم )(در اندازه A4)