امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

کمیسیون آموزش و پژو هش

هدف:نیاز سنجش آموزشی اعضاء و جامعه در جهت رشد و ارتقاء دانش فنی و نیز امور کسب و کار و پیشه و قوانین حاکم بر کسب مطالب نیاز روز و برنامه ریزی برنامه های آموزشی مطابق نتایج نیاز سنجی انجام شده و نیز پیاده سازی آموزشها بصورت حضوری و یا غیر حضوری.

فرهنگ سازی اجتما عی در حوزه آی تی برای عموم مردم در خصوص تازه های روز تکنولوژی و نیز آموزش اطلاع رسانی نحوه احقاق حق مردم و اساسآ حدود درخواست های مجاز مشتریان از اعضاء صنف.

پژوهش در خصوص عوامل موثر بر رشد اقتصادی و علمی صنف علل مشکلات اقتصادی مرتبط بر صنف و جمع آوری آمارهای پارامتر های اثر گذار بر کارایی شغلی صنف رایانه.

نحوه عملکرد:

با توجه به ماهیت این کمیسیون عملکرد صرفآ تصمیم گیری بوده و اجرای آموزش ها و برنامه ها اصولآ بر عهده تیم اجرای دبیر خانه اتحادیه می باشد